قرمز سبز آبي خاکستري
هرگاه مؤمن خود را از دنيا خالي كند، والا گردد وشيريني دوستيِ خدا را دريابد و از نظر اهل دنيا، گويي ديوانه به شمار آيد؛ حال آن كه شيرينيِ دوستي خدا، با آن مردم درآميخته است و در نتيجه، به غير از او نمي پردازند.با خودم را از دل هايشان برخواهم كَند . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت